CÉGNÉV: Győri Balett
SZÉKHELY: 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.
ADÓSZÁM: 16718342-2-08
CÉGJEGYZÉK/PIR: 676142
KÉPVISELI: Velekei László igazgató

Adatvédelmi tisztviselő: dr. E. Simon Katalin Ráhel
E-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu
Telefon: (96) 500-117

Jelen szabályzat a Győri Balett adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza, amely az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (2016.április.27.) megfelelően a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az információs önrendelkezési jogról szóló szabályozásoknak megfelel.

Az adatkezelés elvei

Az adatkezelő az adatokat csak tisztességesen és törvényesen kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelő az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel. Az adatkezelő az adatok tárolási módját oly módon határozza meg, hogy az adat azonosítását csak az adatkezelés céljához szükséges ideig teszi lehetővé. Az adatkezelő az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében olyan megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz meg, amelyek megakadályozzák a véletlen vagy jogtalan megsemmisítést, vagy véletlen elvesztést, valamint a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést.

Bevezetés

Általános rendelkezések

A Győri Balett (székhelye: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 7. képviseli Kiss János igazgató), a továbbiakban: társulat, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A társulat elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei/közönsége információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A társulat a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A társulat az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info törvény) szabályaival.

Az adatkezelő különleges adatot nem kezel.

Fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki a társulat által üzemeltett pénztárban vagy jegyirodában jegyet vagy bérletet vásárol, aki a www.jegy.hu oldalon jegyet vásárol, amelynek keretében személyes adatait megadja;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: a Győri Balett mint társulat, amely önállóan jelen szabályzatban meghatározza az adat kezelésének célját, meghozza és végrehajtja az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely automatizált vagy nem automatizált művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármély olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon-centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint-tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelési szabályozások

A jegyvásárlással kapcsolatos adatkezelés

A társulat tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről külön értesíti az érintetteket. Amennyiben az érintett nem a saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A társulat tájékoztatja az érintetteket, hogy a jegy- és bérletvásárlásra és ezáltal adatrögzítésre három féle módon kerül sor.

Az érintett megvásárolhatja jegyét vagy bérletét:

  • bizományos jegyértékesítés keretében, amely esetben adatrögzítés, adatkezelés nem történik, a bizományosi jegyértékesítés anonim.
  • a www.jegy.hu oldalon, amely esetben az InterTicket Kft.(cg: 01-09-736766, székhely: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. em.) az adatkezelő. Az InterTicket Kft. adatkezelésére külön szabályzatot alkotott, amely megtekinthető a honlapján.
  • a társulat által fenntartott pénztárban vagy jegyirodában, amely esetben az általa megadott adatokat a társulat rögzíti és kezeli jelen szabályzatban meghatározott módon.
Az adatkezelés célja

Az érintett által megvásárolt alkalmi előadásra szolgáló jegy vásárlása, illetve bérletvásárlás esetén a társulat a számlát kiállíthassa, a vásárlókat/nézőközönséget nyilvántarthassa, őket egymástól megkülönböztesse, a vásárlást és fizetést dokumentálhassa, számviteli kötelezettségének eleget tegyen, a vásárlóival/nézőközönségével kapcsolatot tarthasson. A vásárlókkal/nézőközönséggel való kapcsolattartás során a személyes adatok kezelése révén a társulat értesíteni tudja az érintetteket az esetleges műsorváltozásról, a színház által meghirdetett egyéb ajánlatokról, rendezvényekről, tájékoztatást tud adni az előadásokról.

Promóciós, marketing célú adatkezelések

A Győri Balett termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és Instagram oldalt tart fenn.

A Győri Balett a „Facebook” közösségi portálon létrehozott profiljának követőire vonatkozó adatokra vonatkozóan a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A Győri Balett csak akkor veszi át a követők adatait, ha ehhez az érintettek kifejezetten hozzájárulnak.

Amennyiben az Győri Balett a Facebook-on promóciót, kampányt szervez abból a célból, hogy a résztvevők adatait a későbbiekben kezelje, az adatkezelésről az érintettek részletes tájékoztatást kapnak. Az Győri Balett az adatokat csak az érintettek hozzájárulásával kezeli.

A Győri Balett az „Instagram” közösségi portálon létrehozott profiljának követőire vonatkozó adatokra vonatkozóan az Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. A Győri Balett csak akkor veszi át a követők adatait, ha ehhez az érintettek kifejezetten hozzájárulnak.

Amennyiben az Győri Balett az Instagram-on promóciót, kampányt szervez abból a célból, hogy a résztvevők adatait a későbbiekben kezelje, az adatkezelésről az érintettek részletes tájékoztatást kapnak. Az Győri Balett az adatokat csak az érintettek hozzájárulásával kezeli.

Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén a Győri Balett előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti a hozzászólást.

A Győri Balett nem felel semmilyen, a Facebook, sem az Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért az adott rendszer működésének meghibásodásából fakadó problémáért.

Ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelés

Ha a Győri Balett ajándéksorsolást (1991.évi XXXIV. törvény 23.§) szervez, hozzájárulása alapján kezelheti az érintett természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját.

Az Győri Balett által szervezett nyereményjátékokon a részvétel önkéntes. Az érintettek a nyereményjátékra vonatkozó szabályok elfogadása esetén regisztrálhatnak. Figyelemmel arra, hogy a nyereményjátékokon való részvétel tétfizetéshez nem kötött, azok nem minősülnek engedély-, vagy bejelentés köteles nyereményjátéknak.

Az érintettek a nyereményjátékokon tétfizetés nélkül (ingyenesen) vehetnek részt, ezért a részvétel feltétele lehet, hogy az érintettek az adataikat hírlevél-küldés, reklámozás céljából megadják. Ebben az esetben az adatokat az Győri Balett a 17. § szerint kezeli.

A személyes adatok kezelésének célja: a nyereményjáték nyertesének megállapítása, értesítése, a nyeremény megküldése.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az ajándéksorsolás végelszámolásáig.

Direkt marketing célú adatkezelés

A személyes adatok kezelésének célja a Győri Balett tevékenységéhez kapcsolódó direkt marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában történő rendszeres vagy időszakos megküldése.

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Győri Balett jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy részére a Győri Balett tevékenységével összefüggő promóciós célú üzenetet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. Az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Győri Balett a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A kezelt adatokat az Győri Balett felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, az érintettek ilyen célú megkeresésére. Amennyiben az érintett az Győri Balett hírlevelére feliratkozik, az Győri Balett mindaddig jogosult – reklámot is tartalmazó – hírlevelet küldeni az érintett részére, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja.

Amennyiben az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, az Győri Balett jogosult arra, hogy az érintett részére a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön. A reklám vonatkozhat az Győri Balett, vagy harmadik személy termékére, szolgáltatására. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Jegy- és bérletértékesítéshez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben az érintett az Győri Balett előadásaira jegyet vagy bérletet vásárol, a Győri Balett kizárólag a vásárlás során megadott, a vásárláshoz, számlázáshoz, fizetéshez, a jegy vagy bérlet érintett részére történő eljuttatásához, illetve a választott előadás lemondásáról, változásáról, az előadás időpontjának közeledtéről szóló tájékoztatáshoz (emlékeztető üzenet) szükséges adatokat kezeli. Az Győri Balett egyéb adatkezelést (pl. reklámozási célú adatkezelés) kizárólag akkor végez, ha ahhoz az érintett külön, önkéntesen, határozottan, megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul (pl. vásárláskor a hírlevélre feliratkozik, program- és bérlet ajánlatok elektronikus fogadásához hozzájárul).

A jegy- és bérletvásárlás során megadott, kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelésének célja annak biztosítása, hogy az érintett programváltozás, vagy más rendkívüli körülmény esetén elérhető legyen.

Amennyiben az érintett jegyet, vagy bérletet harmadik személy útján (ügynök, értékesítő) vásárol, az érintett adatait az Győri Balett kezeli. Az értékesítésben közreműködő személy az adatokat csak abban az esetben kezelheti, ha az adatkezeléshez az érintett hozzájárult.

Látogatói adatkezelés a Győri Balett honlapján

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

A személyes adatok kezelésének célja: a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, a honlap használatának elemzése.

A www.gyoribalett.hu weboldal látogatása esetén az Győri Balett rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció/szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az Győri Balett fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. A sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén, célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A Felhasználó ezt a böngészője beállításaival megtilthatja. Az adatkezelés célja az Győri Balett részére információk gyűjtése, a honlap szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

Elektronikus megfigyelő rendszerek

A Győri Balett székhelyén a Győri Nemzeti Színház területén képrögzítést is végző térfigyelő kamerák működnek. A felvételek készítésére, kezelésére a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A felvételek készítése személy- és vagyonvédelmi célból történik.

A kamerák az érintettek által látható módon kerülnek elhelyezésre. Nem működnek kamerák olyan helyen, ahol a személyiségi jogot sérthet (pl. mellékhelyiségek, öltözők). A rögzített felvételeket kizárólag az Győri Nemzeti Színház biztonsági szolgálata tekintheti meg, kizárólag akkor, ha azt rendkívüli esemény (személy, vagy vagyon elleni bűncselekmény, ennek gyanúja, kísérlete) indokolttá teszi.

A rögzített felvételek másolása, részletek tárolása kizárólag vezetői utasításra történhet, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak.

Televíziós felvételek, reklám-, és promóciós fotózások

Az Adatkezelő-Győri Balett, és az általa szervezett rendezvények területén az előadásokról, fesztiválprogramokról, illetve az Adatkezelő-Győri Balett helyszíneiről és a rendezvényen részt vevő személyekről felvételek készülhetnek (fénykép, mozgókép, videó,hang), kifejezetten közzététel céljára, annak érdekében, hogy a rendezvényről megfelelő multimédiás tartalom (reklámanyagok, brosúrák, filmek) készüljön, mely az Adatkezelő tevékenységét, szolgáltatásait népszerűsíti, dokumentálja, az általa rendezett események látogatottságát növeli, közfeladatának hatékony ellátását szolgája. Az Adatkezelő-Győri Balett a felvételeket közösségi oldalán, honlapján, sajtóban illetve egyéb médiumokban nyilvánosságra hozza, tevékenységét dokumentáló iratanyagban őrzi. Adatkezelő munkatársai ezen személyes adatokat feladataikkal összefüggésben kezelhetik. Mindezeken túlmenően az Adatkezelő-Győri Balett és az általa szervezett rendezvények (Győri Nemzeti Színház) területén sor kerülhet reklám- és promóciós célú fotózásra. A felvételek során az érintettek megjelenhetnek, az ábrázolás ugyanakkor minden esetben kifejezetten az előadásra, az Adatkezelő-Győri Balett helyszíneinek, előadásainak, rendezvényeinek, eseményeinek a bemutatására irányul, tehát az ábrázolás módja nem egyedi, nem az egyénre irányul.

A felvételek készítése minden esetben nyilvánosan, az érintettek által észlelhető módon történik.

Az Győri Balett a felvételek készítése során lehetőség szerint törekszik arra, hogy az érintettek a felvételeken azonosítható módon ne jelenjenek meg. Az érintett az Győri Balett (Győri Nemzeti Színház) területén való megjelenéssel hozzájárul a felvételek elkészítéséhez, és az elkészült felvételek közzétételéhez. Adatkezelő-Győri Balett önkormányzati fenntartású intézményként kulturális szolgáltatást nyújt, közfeladatot lát el. E feladata ellátása során kulturális eseményeket szervez, annak érdekében, hogy a kulturális értékeket minél szélesebb közönséghez közvetítse, melynek eszköze az általa szervezett eseményekről szóló tudósítások megjelentetése. A rendezvény népszerűsítése a szolgáltatások médiában történő népszerűsítése, ezek dokumentálása. Ehhez elengedhetetlen a résztvevőkről készült felvételek nyilvánosság felé való közvetítése. Adatkezelő-Győri Balett a személyes adatokat kizárólag a cél elérése érdekében, a lehető legszükségesebb körben és ideig kezeli. Adatkezelő-Győri Balett-érdekmérlegelési tesztet végez: gondoskodik minden szükséges, az adatok védelmét szolgáló intézkedés megtételéről és széles körben biztosítja az érintett személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogainak gyakorlását, így a kívánt cél érdekében arányosnak tekintendő az adatkezelés, nem eredményez indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja Info törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett felhasználó hozzájárulása. A jegyvásárlással kapcsolatos kezelt adatok köre: a vásárló neve, számlázási adatai, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, (IP-címe), a vásárlás dátuma, a vásárolt jegy vagy bérlet megnevezése, mennyisége, vételára.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatközlési célra meg kell adni.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jegy vagy bérletvásárlás esetén a kezelt adatok tekintetében annak az érintett által tett nyilatkozatba foglalt hozzájárulás visszavonásáig tart. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonás ellenére a számlázási adatok, a vásárolt jegy vagy bérlet megnevezése, mennyisége, vételára tekintetében a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig tart. Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. kezeli. Adatkezelő-Győri Balett rendezvényei során készülő felvételek(fénykép, videó,hang) esetén az érintett adatait a rendezvény időpontjától számított tíz évig őrzi meg.

További adatkezelések

Fogyasztói panasz esetén az adatkezelés célja az adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, amelynek jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Fogyasztói panasz esetén a kezelt adatok köre a fogyasztó neve, címe, a szolgáltatás megnevezése, vételára, a vásárlás és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. Az adatkezelés időtartama a fogyasztói panasz kivizsgálásának lezárulásáig tart, valamint a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján öt évig.

Amennyiben az adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). Az adatkezelő felhívja az érintett figyelmét arra, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az adatkezelő köteles teljesíteni.

Adattovábbítás

Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Amennyiben átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kívánja az érintett a megvásárolt jegyet vagy bérletet kiegyenlíteni, ebben az esetben a használt terminálon keresztül a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. felé kerül továbbításra.

Az adatkezelő meghatározott hatóságok számára törvényi előírás alapján köteles az adattovábbításra, azonban az ilyen továbbításokról az Info törvény 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja. Az Adatkezelő-Győri Balett eseményein, rendezvényein készülő felvételek esetében az adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán alapul, kiemelt figyelmet fordítunk az adatkezelés célhoz kötöttségére és az adattakarékosság elvére, továbbá arra, hogy a személyes adatok kezeléséről az érintettek időben, megfelelő tájékoztatást kapjanak. Az érintette részvétele a rendezvényen önkéntes, amennyiben nem vesz részt, az semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár az érintettre nézve. Az Adatkezelő-Győri Balett az adatokat zárható irodában, jelszóval védett számítógépen elérhető informatikai hálózaton, továbbá az Adatkezelés helyére vonatkozó vagyonvédelmi és informatikai biztonsági előírások betartásával kezeli. Adatkezelő-Győri Balett a személyes adatokat nem kapcsolja össze adatbázisokkal, az érintettek nevét, elérhetőségét, egyéb személyes adatait nem tárolja. Az adatkezeléssel kapcsolatban profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

Az adatkezelés során a felhasználót megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett az adatkezelés időtartamán belül jogosult az őt érintő adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 munkanapon belül írásban, közérthető módon tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került- arról, hogy kik és milyen célból kapták meg a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az adatok helyesbítéséhez való jog
Az érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. Kérésének az Adatkezelő legkésőbb 25 napon belül eleget tesz. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok- egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő- kiegészítését.

Az adatok törléséhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 15 napon belül törölje. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, ha sem az Info törvény 6§(5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (például számlázással kapcsolatban).

Az adatok zárolásához való jog
Az érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatokat, ha sz adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Így a zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlésiránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozójogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadikszemély jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Info törvény 6.§(5) bekezdésében foglalt esetben;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a felhasználó hozzájárulása nélkül- közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, döntéséről a felhasználót írásban tájékoztatja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. Amennyiben az Adatkezelő megsértette az adatkezelés során valamely törvényi rendelkezést vagy nem teljesítette az érintett valamely adatkezeléssel kapcsolatban jogszerűen felmerülő kérelmét, akkor a vélelmezett jogszerűtlen adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A Győri Balett mint Adatkezelő a Rendelet az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy -különösen ismétlődő jellege miatt- túlzó, az Adatkezelő -figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 40 € összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Adatbiztonsági intézkedések

A Győri Balett mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén -figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát- ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez fordulhat. Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadáság Hatóságánál (www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.torvenyszekekek).

Záró rendelkezés

Jelen szabályzat 2018. január 01. napjától lép érvénybe.

Győr, 2018. január 1.

Kiss János
Igazgató