Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

" Játssz velünk és nyerd két főre szóló belépőt egy az általad választott előadásra a Magyar Táncfesztivál programkínálatából"

Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 2023. május 23..

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

 1. A játék és a szervezőJelen szabályzat Győri Balett (9022 Győr, Czuczor G. u. 7.) továbbiakban: Szervező) által kezelt https://www.facebook.com/magyartancfesztival  Facebook oldalán futó „üzenőfali játékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
 2. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja valamint a játékkal összefüggő Adatvédelmi tájékoztatót (8.pont) tudomásul vette.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2023.05.23.(12:00) – 2022.06.08.(23:59)

Sorsolás: 2023.06.09. (09:00)

Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 24 órán belül.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre a Magyar Táncfesztivál facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A játék végén a helyesen válaszolók közül kisorsolásra kerül 3 szerencsés nyertes.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

3x2 fő részére szóló belépőjegy a nyertesek által választott előadásra a Magyar Táncfesztivál programkínálatából.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.

A nyertesek neveit a Magyar Táncfesztivál Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A Játékban pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítő levélre 5 naptári napon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertest kérjük, hogy Facebook üzenetben vegye fel a Szervezővel a kapcsolatot a nyeremény átvételi részleteinek egyeztetéséhez.

Amennyiben a nyertes a hirdetést követő 5 naptári napon belül személyes adatainak megadásával nem jelentkezik a Szervezőnél Facebook oldalon küldött üzenet útján, úgy a Szervező jogosult új nyertest kisorsolni.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

 1. Adatkezelés és adatvédelem

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

A Szervező részletes adatkezelési tájékoztatását a https://gyoribalett.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ oldalon megtalálható „Adatkezelési tájékoztató adatkezelő facebook-oldalán meghirdetésre kerülő nyereményjátékkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról” című dokumentumban találja az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez illetve a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

A Játék résztvevőinek adatait a Győri Balett meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Az által, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezelje.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

Győr, 2023. 05.23.

Győri Balett